Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

fyzickej osoby – podnikateľa: PhD. Ivana Grešlíková, Budovateľská 4, 080 01 Prešov (ďalej len „predávajúci“) pri prevádzke internetového obchodu prostredníctvom domény ivanagreslikova.com (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním (ďalej len „objednávka“) kupujúci pristupuje k týmto všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky predávajúceho ivanagreslikova.com (ďalej len „webová stránka“).

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tovar, službu alebo elektronický obsah prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obrdžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Objednávka

2.1. Predmetom objednávky je tovar, služba alebo elektronický obsah ponúkaný predávajúcim na jeho webovej stránke. Tovarom sú elektronické knihy a službami sú konzultácie z oblasti cestovania.

2.2. Dodávateľom tovaru, služieb a elektronického obsahu je predávajúci.

2.3. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru/tovarov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky.

2.6. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

2.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení.

2.8. Kupujúci súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom webovej stránky, emailu a sociálnych internetových sietí a médií (Facebook, Skype). Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zasielaním reklamných, informačných, propagačných emailov (ďalej len „novinky“). Z odberu noviniek sa môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť.

3. Elektronické knihy

3.1. Pri nákupe elektronického obsahu, najmä elektronických kníh, sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.

4. Cena

4.1. Všetky ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

4.2. Predávajúci nie je platcom DPH.

5. Platobné podmienky

5.1. Za tovar možno platiť týmito spôsobmi:
1. a) platba online platobnými kartami a prostredníctvom služby PayPal. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála platobnej inštitúcie;
2. b) v hotovosti iba v prípade služby osobnej konzultácie z oblasti cestovania.

6. Dodacie podmienky

6.1. Po zaplatení objednávky a pripísaní peňazí na účet predávajúceho je tovar zaslaný alebo služba poskytnutá kupujúcemu.

6.2. V prípade elektronicky dodávanej služby je kupujúci povinný skontrolovať si svoju emailovú schránku, všetky jej priečinky a podpriečinky (reklama, spam).

6.3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka emailovej schránky kupujúceho, presunie si ho do hlavného priečinka a emailovú adresu igreslikova@gmail.com si pridá do svojho adresára. Tým zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

6.4. Ak kupujúci ani po dôkladnom a opakovanom hľadaní nenájde vo svojej emailovej schránke email s dodaným tovarom, požiada o technickú podporu na igreslikova@gmail.com.

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Záruka, reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

8.1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode ivanagreslikova@gmail.com je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

8.2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu: ivanagreslikova@gmail.com. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky nemusia byť uznané.

8.3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na ivanagreslikova@gmail.com.

8.4. Spotrebiteľ má podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

8.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:
– dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;
– dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu bez vád;
– dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii;
– zaslanie daňového dokladu (faktúry).

8.8. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou prijímateľa;
– za prípadnú škodu, ktorá používateľovi vznikne v súvislosti s používaním elektronického obsahu.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo dodaným tovarom, má právo napísať na igreslikova@gmail.com. Pokiaľ reklamácia kupujúceho nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že predávajúci mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

10.2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

10.3. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19. januára 2018.