Licenčná dohoda a podmienky používania e-kníh

Licenčná dohoda a podmienky používania e-kníh

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „používateľ“) a PhD. Ivana Grešlíková, Budovateľská 4, 080 01 Prešov (ďalej len „poskytovateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb webovej stránky ivanagreslikova.com (ďalej len „služba“).

Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k e-knihám poskytovaným prostredníctvom služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke ivanagreslikova.com). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh. Vyjadrením súhlasu pri zaslaní objednávky na zakúpenie elektronickej knihy dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania (ďalej len „dohoda“).

1. Služba

Služba umožňuje používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy dostupný na stránke ivanagreslikova.com (ďalej len „elektronický obsah“).

2. Formát digitálneho obsahu a softvér

Elektronické knihy poskytovateľa sú vyhotovené vo formáte PDF. Softvér potrebný na čítanie týchto formátov si zabezpečuje sám používateľ. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s formátom elektronického obsahu. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú určené na čítanie týchto súborov.

3. Sprístupnenie elektronického obsahu

Po uhradení poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie elektronického obsahu, ktoré si používateľ vybral z ponuky poskytovateľa, poskytovateľ sprístupní elektronický obsah používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené.

4. Používanie elektronického obsahu

Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah neobmedzene veľakrát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za poskytovateľom licencovaný používateľovi, ak poskytovateľ neurčí inak.

5. Obmedzenia

Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

6. Zákaz nelegálneho používania a výhrada práv

Používateľ nemôže používať službu ani elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

7. Zmeny služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

8. Ukončenie

Práva používateľa vyplývajúce z tejto dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí používateľ ukončiť akékoľvek používanie služby alebo elektronického obsahu a poskytovateľ môže zamedziť prístupu používateľa k službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov používateľovi.

9. Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

10. Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke ivanagreslikova.com. Využívanie služby a elektronického obsahu používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

11. Vyhlásenie o záruke

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa službu a elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním služby alebo elektronického obsahu používateľovi vznikne. Služba, elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú finálne a používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak.

12. Kontakty

Pre komunikáciu ohľadom tejto dohody môže používateľ kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom emailu igreslikova@gmail.com, alebo iných kontaktných údajov uvedených na webovej stránke poskytovateľa.